top of page
watermeloen fiets

Algemene Voorwaarden


1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Coöperatie ChangeBees U.A., hierna te noemen ChangeBees, en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, waartoe tevens alle stadia die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaan behoren. Deze Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle offertes. Deze Algemene Voorwaarden sluiten eventuele voorwaarden van opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers uit.

 

2. Grondslag offertes
Offertes van ChangeBees vinden hun grondslag in de informatie die door de opdrachtgever is verschaft. De opdrachtgever is ertoe gehouden, dat zij naar beste weten daarbij alle van belang zijnde informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verschaft. ChangeBees spant zich in de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Deze op ChangeBees rustende verplichting draagt het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat ChangeBees het beoogde resultaat niet kan garanderen.

 

3. Verplichting opdrachtgever tot terbeschikkingstelling informatie, medewerkers en werkruimte
Ten behoeve van een goede uitvoering van de opdracht, verstrekt opdrachtgever binnen de door ChangeBees verzochte termijn alle informatie die ChangeBees in het kader van de uitvoering van de opdracht nodig heeft. Voorts draagt opdrachtgever zorg voor tijdige terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de uitvoering van de opdracht van ChangeBees betrokken dienen te worden. Ook wordt, indien gewenst, een werkruimte ter beschikking gesteld.

4. Het inschakelen van derden bij de uitvoering van opdracht
Het inschakelen van derden bij de uitvoering van opdracht door opdrachtgever of door ChangeBees geschiedt uitsluitend in onderling overleg en met toestemming van opdrachtgever.

5. Personeel

ChangeBees is uitsluitend bevoegd om de samenstelling van het adviesteam te wijzigen in overleg met opdrachtgever. Bedoelde wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten als ook het tijdschema van de opdracht niet ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam is eveneens mogelijk op verzoek van de opdrachtgever in overleg met ChangeBees.

 


6. Tarieven en kosten van de opdracht
In de offerte wordt in beginsel aangegeven of met betrekking tot tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen eveneens inbegrepen zijn de kantoorkosten, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet inbegrepen zijn, kunnen ze na overleg en met instemming van opdrachtgever afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse wijziging van kosten, die ChangeBees noodzaakt tot aanpassing van haar tarief of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal aan opdrachtgever worden doorberekend. In beginsel maken rentekosten geen onderdeel uit van het honorarium, tenzij in de offerte anders is aangegeven. Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW.

 

7. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium alsmede de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden conform een in de offerte opgenomen schema bij (voorschot) factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen op de factuur weergegeven datum. Na de vervaldag van de factuur wordt wettelijke rente in rekening gebracht zonder enig vereiste van ingebrekestelling vooraf. Ingeval betaling niet plaatsvindt, heeft ChangeBees het recht om met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht op te schorten. Indien opdrachtgever met betaling of enige andere verplichting uit de overeenkomst van opdracht in gebreke blijft, is ChangeBees, onverminderd een eventuele verplichting van de opdrachtgever tot schadevergoeding, gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst van opdracht, zulks onverminderd het recht op schadevergoeding.
Alle buitengerechtelijke kosten die ChangeBees genoodzaakt is te maken in verband met het incasseren van de door opdrachtgever aan hem verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze worden geacht ten minste overeen te komen met 15% van het betrokken factuurbedrag. Ingeval de opdracht is verschaft door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen zoals opdrachtgever deze, op grond van de overeenkomst van opdracht, is aangegaan. De tenaamstelling van de betrokken factuur is daarbij derhalve niet bepalend.

 


8. Wijziging overeenkomst
De opdrachtgever aanvaardt dat middels tussentijdse wijziging van de overeenkomst van opdracht de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, waaruit voortvloeit dat de uit te voeren werkzaamheden zowel kwalitatief als ook kwantitatief gewijzigd kunnen worden. Ingeval tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal ChangeBees de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien dit de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt. Ingeval een dergelijke aanpassing tot meerwerk leidt, zal dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd.
ChangeBees heeft het recht de overeenkomst van de opdracht tussentijds te wijzigingen, waarmee wijziging wordt bedoeld in de ruimste zin van het woord. Iedere feitelijke wijziging van de overeenkomst wordt eerst na overleg en met instemming van opdrachtgever tot stand gebracht. De additionele kosten welke de wijziging van de overeenkomst met zich mee kunnen brengen, komen voor rekening van opdrachtgever. In dit kader zal ChangeBees ook een aanvullende offerte aan opdrachtgever verstrekken welke offerte opdrachtgever voor akkoord dient te tekenen en te retourneren alvorens ChangeBees tot verdere uitvoering van de overeenkomst zal overgaan.

 

9. Duur en voltooiing van de opdracht
De duur van de opdracht kan naast de inspanning van het adviesteam tevens worden beïnvloed door factoren zoals de kwaliteit van de informatie die ChangeBees verkrijgt, de beschikbaarheid van medewerkers van de opdrachtgever en medewerking die in zijn algemeenheid wordt verleend. In dit kader kan ChangeBees dan ook niet vooraf exact aangeven hoelang de (door)looptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn en is hiertoe derhalve ook niet gehouden. Vanuit financieel oogpunt is de opdracht voltooid zodra de eindafrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen 30 dagen na dagtekening van de eindafrekening dient de opdrachtgever ChangeBees ter zake te berichten. Ingeval de opdrachtgever niet binnen laatstgenoemde termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. ChangeBees zal medewerking verlenen aan controle van de eindafrekening door een registeraccountant, indien opdrachtgever een dergelijke controle wenselijk acht. De kosten van bedoelde controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

10. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
Partijen hebben het recht de overeenkomst voortijdig eenzijdig te beëindigen, ingeval één van hen meent dat de opdrachtuitvoering door aantoonbaar gewijzigde omstandigheden, welke partijen vooraf niet hebben kunnen voorzien, in redelijkheid niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Een dergelijke voortijdige eenzijdige beëindiging van de overeenkomst kan uitsluitend en pas plaatsvinden na uitdrukkelijk overleg tussen partijen en bedoelde beëindiging dient gemotiveerd alsmede schriftelijk aan de andere partij kenbaar gemaakt te worden. 

 

11. Intellectuele eigendom
Alle voorstellen, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software alsmede begeleidings- en opleidingsmateriaal, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies- of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van ChangeBees. Dit geldt tevens voor voorstellen welke niet leiden tot een daadwerkelijke opdracht. Iedere openbaarmaking kan derhalve slechts plaatsvinden nadat ChangeBees hiertoe toestemming heeft verleend. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in haar eigen organisatie en slechts in verband met gebruikmaking voor de opdracht.

 

12. Rapporten
De door ChangeBees opgestelde rapporten ten behoeve van opdrachtgever dienen slechts te worden gebruikt voor het doel waarvoor zij worden verstrekt en de rapporten dienen dan ook slechts te worden gebruikt binnen de organisatie van opdrachtgever. In dat kader is het opdrachtgever verboden een rapport op enige wijze, geheel dan wel gedeeltelijk, ter beschikking te stellen aan derden zonder toestemming van ChangeBees.

 

13. Geheimhouding
ChangeBees is verplicht tot geheimhouding ter zake alle informatie en gegevens van de opdrachtgever. In het kader van de opdracht dient ChangeBees alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen ten behoeve van de bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

 

14. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid zijdens ChangeBees, ingeval zij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht, is uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, zoals dat uit de overeenkomst van opdracht voortvloeit en aan de opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening is gebracht, c.q. kan worden gebracht. Ten aanzien van opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het in rekening gebrachte bedrag over de laatste 6 maanden. Eventuele aanspraken van opdrachtgever als bedoeld in de zin van dit artikel dienen binnen 1 jaar na het bekend zijn geworden met de schade, schriftelijk en deugdelijk te zijn ingediend. Bij gebreke waarvan opdrachtgever haar rechten heeft verwerkt.
Iedere verdere aansprakelijkheid dan in deze bepaling genoemd is, voor zover hier zich geen regels van dwingend recht tegen verzetten, uitdrukkelijk uitgesloten.

 

15. Geschillenregeling
Ten aanzien van alle geschillen welke kunnen ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van enige overeenkomst van opdracht, die daarvan het gevolg kunnen zijn, zullen door partijen in eerste instantie getracht te worden opgelost middels mediation. 

 

16. Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen partijen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

 

bottom of page